Rada Seniorów

Ppłk w st. spocz. Jerzy Lesicki – Przewodniczący Rady

Senior 75+ oraz Weteran Wojska Polskiego, który służył na Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w zakresie zarządzania kadrami w nowoczesnej firmie. Wrocławianin od roku 1970. Sekretarz wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.


Agata Gwadera-Urlep – Wiceprzewodnicząca Rady

Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski.

Pracuje w komisjach: sportu i rekreacji, kultury i współpracy z zagranicą do spraw Polityki Senioralnej.


Robert Pawliszko – Sekretarz Rady

Od 15 lat szef Wrocławskiego Centrum Seniora.

Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
Sekretarz Wrocławskiej Rady Seniorów czterech kadencji, odpowiedzialny jest m.in. za obsługę administracyjną Rady Seniorów.

Doradza w zakresie usług opiekuńczych oraz aktywizacji osób starszych.

 


Jolanta Adamek

Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Członek komisji Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Lubi piesze wędrówki i jazdę na rowerze. Interesuje się przyrodą, a ekologia i zdrowy tryb życia nie jest jej obojętny.


Danuta Czarnecka

Od kilkunastu lat pełni funkcję ławnika sądowego.

Pracując w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wrocław–Fabryczna zajmuje się sprawami seniorów, a w szczególności zagadnieniami związanymi z aktywizacją ich życia społecznego. W Radzie odpowiada za współpracę z MOPS-em w zakresie wszelkiej pomocy seniorom i ich rodzinom. Partycypuje w projekcie: „Senior świadomy swych praw i obowiązków”.
Z wykształcenia dietetyk, obecnie przebywa na emeryturze.


Marian Ferenc – Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior /FAS/

Fundator Fundacji Teraz Życie.
Kierownik projektów tj. „@ktywny Senior”, „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS) międzynarodowy projekt „Co–housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig), „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+).

Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Elżbieta Gorgoń

Tłumacz języka migowego.

Udziela porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności życiowej, a także wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych.
Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, starszy specjalista pracy socjalnej specjalizacji II stopnia od uzależnień, alkoholu i narkotyków.


Grażyna Lange

Od 22 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice. Do Wrocławskiej Rady Seniorów została zgłoszona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji DOM MEDIACJI we Wrocławiu, przy ul. Kutrzeby 5. We WRS będzie rozwijała ideę Mediatorów Seniorów – wolontariuszy profesjonalnych.  

Z wykształcenia inżynier energetyk. Śpiewa w Chórze Maślic CON AMORE oraz w Chórze Melomana przy NFM.


Jolanta Niezgodzka – Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Nowoczesna

Pracuje w komisjach: Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji.


Robert Pieńkowski – Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

W latach 80-tych zaangażowany w działalność niepodległościową.Dziś jego priorytetem jest w szczególności wspieranie rodzin wielodzietnych i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, medalem Zasłużony dla Wrocławia oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.

Nauczyciel historii, społecznik, związkowiec i samorządowiec. Jego pasją są książki, wśród których szczególne miejsce zajmuje tematyka numizmatyczna z zakresu, której jest ekspertem i biegłym sądowym.