JL
JERZY LESICKI Przewodniczący Rady

Ppłk w st.spocz.mgr Jerzy Lesicki – senior 75+.
Weteran Wojska Polskiego służył na Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie.

Wrocławianin od 1970 r. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w zakresie zarządzania kadrami w nowoczesnej firmie.

Jest sekretarzem wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

AG
AGATA GWADERA-URLEP wiceprzewodnicząca Rady

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski, Pracuje w komisjach: Sportu i Rekreacji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, do spraw Polityki Senioralnej.

MF
MARIAN FERENC wiceprzewodniczący Rady

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior /FAS/. Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Kierownik projektów „@ktywny Senior”, „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS)  międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig),  „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+).


Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

GL
GRAŻYNA LANGE wiceprzewodnicząca Rady

Z wykształcenia inżynier energetyk. 

Od 22 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice.

Do Wrocławskiej Rady Seniorów została zgłoszona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji DOM MEDIACJI we Wrocławiu, ul. Kutrzeby 5. We WRS będzie rozwijała ideę Mediatorów Seniorów – wolontariuszy profesjonalnych.

 Śpiewa w Chórze Maślic CON AMORE  oraz Chórze Melomana przy NFM.

RP
ROBERT PAWLISZKO Sekretarz Rady

Sekretarz Wrocławskiej Rady Seniorów czterech kadencji, odpowiedzialny m.in. za obsługę administracyjną Rady.

Doradza w zakresie usług opiekuńczych i aktywizacji osób starszych.

Pracuje nad Projektem Wrocławskiej Strategii Senioralnej oraz w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej.

Od 10 lat szef Wrocławskiego Centrum Seniora.

 

DC
DANUTA CZARNECKA

Z wykształcenia dietetyk, obecnie przebywa na emeryturze.

Od kilkunastu lat pełni funkcję ławnika sądowego.


Pracując w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wrocław-Fabryczna zajmuje się sprawami seniorów, a w szczególności zagadnieniami związanymi z aktywizacją ich życia społecznego.

W Radzie odpowiada za współpracę z MOPS-em w zakresie wszelkiej pomocy seniorom i ich rodzinom.
Partycypuje w projekcie: "Senior świadomy swych praw i obowiązków".

EG
ELŻBIETA GORGOŃ

Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, starszy specjalista pracy socjalnej specjalizacji II stopnia od uzależnień, alkoholu i narkotyków.

Tłumacz języka migowego.

Udziela porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności życiowej, a także wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych.

JN
JOLANTA NIEZGODZKA

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Nowoczesna.

Pracuje w komisjach: Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji.

RT
ROBERT PIEŃKOWSKI

Nauczyciel historii, społecznik, związkowiec i samorządowiec.

W latach 80-tych zaangażowany w działalność niepodległościową. Dziś jego priorytetem jest w szczególności wspieranie rodzin wielodzietnych i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów.


Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, medalem Zasłużony dla Wrocławia oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.


Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Jego pasją są książki, wśród których szczególne miejsce zajmuje tematyka numizmatyczna, z zakresu której jest ekspertem i biegłym sądowym.

JJP
JACEK JERZY POPECKI

Zaangażowany jest społecznie jako wolontariusz w działalność statutową Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód-Zachód. ”


Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia związanych z prowadzeniem Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu, Szkołą Języka i Kultury Polskiej „Polonus” i programu im. Królowej Jadwigi „Kultura i Historia Polski”.


Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla oraz radnego Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec we Wrocławiu. Jest prezesem Wrocławskiego Klubu Kolarskiego i działaczem Polskiego i Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

AZ
ADAM A. ZYCH

Jest profesorem zwyczajnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Z wykształcenia psycholog i pedagog, a z zamiłowania poeta i tłumacz. Zajmuje się m.in. psychologią religii, gerontologią społeczną oraz pedagogiką starzenia się i starości.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego.

Otrzymał też honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” .

Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym pięciotomowej Encyklopedii Starości, Starzenia się i Niepełnosprawności.

JA
JOLANTA ADAMEK

 Zastępca przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.


Członek komisji Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.


Interesuje się przyrodą. Lubi piesze wędrówki i jazdę na rowerze. Ekologia i zdrowy tryb życia nie jest jej obojętny.

GS
ELŻBIETA ANNA SAREK

Działalność społeczną rozpoczęła będąc już na emeryturze(2006), najpierw w ruchach kobiecych (PK, SDKK), a następnie będąc współzałożycielką Stowarzyszenia „Pomysł  na Życie”.

Jest wieloletnią słuchaczką i edukatorką na UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim,  realizując  się  w działaniach woluntarystycznych na rzecz seniorów. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dla seniorów, zarówno w charakterze uczestniczki jak i  edukatorki. 

MW
MICHALINA WITCZAK

Emerytowana nauczycielka, społeczniczka działająca na rzecz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej Seniorów.

Angażuje się w inicjatywy aktywizujące społecznie, kulturalnie i intelektualnie wrocławian 60+.

Prowadzi działalność poprawiającą sytuację materialną seniorów, w tym pracuje nad rozwiązaniami poprawiającymi komfort życia starszych ludzi.