fks

We Wrocławiu powstaje Federacja Klubów Seniora 

O tym, że Wrocław jest miastem przyjaznym seniorom, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym działania, które od lat realizowane są we Wrocławiu na rzecz poprawy jakości życia najstarszych wrocławian.

Jednym z inicjatorów i koordynatorów wspomnianych działań jest Wrocławskie Centrum Seniora, które wystąpiło z inicjatywą powstania Federacji Klubów Seniora. Celem nadrzędnym FKS będzie budowanie platformy wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk i współpracy między klubami, które podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

pż
Federacja Klubów Seniora (FKS) ma za zadanie zrzeszać kluby seniora, które dostrzegają potencjał w podejmowaniu wspólnych inicjatyw, dzieleniu się wiedzą, wzajemnym promowaniu, tworzeniu platform informacyjnych dla seniorów, a także spotykaniu się i podejmowaniu dyskusji nad szeroko rozumianą ideą klubów seniora XXI wieku.

Członkowie Federacji Klubów Seniora zobowiązują się do:

  • wzajemnego wspierania i promowania; - wymiany wiedzy i dobrych praktyk
  • udziału w spotkaniach FKS
  • realizacji wspólnych działań na rzecz seniorów
  • budowania platform wymiany informacji, takich jak profile/fanpage/strony na Facebooku, strony WWW

Możliwe zadania i cele:

 1. Tworzenie sieci wsparcia i wymiany wiedzy.
 2. Opracowanie nowej wizji klubu seniora XXI wieku.
 3. Wzajemne promowanie się.
 4. Dbanie o dobry wizerunek Klubu Seniora jako instytucji.
 5. Wymiana wiedzy i dobrych praktyk.
 6. Utrzymywanie żywych kontaktów poprzez spotkania i dyskusje także w internecie, np. Facebook.
 7. Umożliwianie czasowej wymiany kadry.
 8. Promowanie idei wolontariatu senioralnego poprzez wymianę, “wypożyczanie” wolontariuszy.
 9. Organizowanie spotkań, podczas których seniorzy z różnych klubów seniora będą mogli się spotkać, np. zawody sportowe.
10. Rzecznictwo interesów klubów seniora w sprawach wspólnych dla członków Federacji KS; inicjowanie i opiniowanie projektów, aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
11. Rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska klubów seniora.
12. Opracowanie diagnozy potrzeb klubów seniora.
13. Realizacja projektów.
14. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz powstawania nowych klubów seniora.
15. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konsultacji dla nowych klubów seniora.
16. Organizacja ogólnopolskich i regionalnych konferencji klubów seniora.
17. Opracowanie i wydawanie publikacji/poradników dla KS i podmiotów chcących założyć KS.
18. Współpraca przy organizowaniu lokalnych: Dni Seniora, Senioraliów.
19. Federacja Klubów Seniora może realizować swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, animacyjnej;
b) organizowanie spotkań, kongresów, konferencji, debat, seminariów, szkoleń, prelekcji, festiwali, kursów, szkoleń;
c) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
d) prowadzenie działalności badawczej i upowszechnianie wiedzy,
e) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej;
f) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego;
g) wdrażanie nowych standardów działania klubów seniora;
h) wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami seniorskimi i upowszechnianie przykładów tzw. „dobrych praktyk";
i) przekazywanie informacji organizacjom seniorskim w sprawach ważnych dla klubów seniora, współpraca z centrami seniora;
j) organizowanie spotkań i imprez integracyjnych i aktywizacyjnych;
k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Federacji KS,
l) rzecznictwo interesów klubów seniora w kraju na szczeblu lokalnym, regionalnym;
m) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Federacji KS oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie jej celami.

pż
Przystąpienie do FKS
Kluby Seniora, które są zainteresowane przystąpieniem do FKS, proszone są o kontakt z Wrocławskim Centrum Seniora, które jako inicjator i pomysłodawca Federacji Klubów Seniora sprzyja tworzeniu przestrzeni współpracy dla organizacji działających na rzecz osób starszych.

Spotkania FKS odbywać się będą w WCS.

Zespół WCS gwarantuje także przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obecności Klubów Seniora w przestrzeni wirtualnej, szczególnie zaś na Facebooku. Zapraszamy serdecznie do współpracy!