Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów i zakres ich kompetencji zawodowych:

Maria Bierska – doradztwo dotyczące mediów i przekazu informacyjnego;
Elżbieta Góralczyk – doradztwo w zakresie mieszkalnictwa, transportu i infrastruktury;
Marek Foriasz – doradztwo dotyczące spraw mieszkaniowych i mieszkaniowo-prawnych, wsparcie osób wykluczonych: bezdomnych, bezrobotnych, po 65 r.ż.; zagrożenia wynikające z umów o dożywocie i hipoteki odwróconej;
Dominik Golema – doradztwo w zakresie dialogu społecznego i współpracy z NGO;
Elżbieta Gorgoń – doradztwo socjalne oraz Pomoc Społeczna; porady w języku migowym;
Robert Pawliszko – doradztwo i pomoc w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; aktywizacja seniorów;
Barbara Szkup - terapia osób starszych;
Kazimierz Szyszka – wsparcie osób niesłyszących;
Andrzej Maria Turkiewicz – doradztwo w zakresie kultury, bezpieczeństwa i promocji zdrowia;
Michalina Witczak – pomoc osobom ubogim, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom starającym się o orzeczenie o niepełnosprawności;
Walentyna Wnuk – doradztwo w zakresie edukacji ustawicznej w placówkach senioralnych, doskonalenia animatorów środowisk senioralnych, edukacji międzypokoleniowej;
Małgorzata Zawada - radna Wrocławia, doradztwo w zakresie kultury, komunikacji społecznej, rekreacji, edukacji samorządowej;
Maria Zawartko – doradztwo dotyczące działań integracyjnych i międzypokoleniowych; edukacji, kultury.
 

WRS