Nabór wniosków do programu Aktywni+

Dodane przez Marta Łomnicka - 20-02-2023 - 09:44
Aktywni +

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+"
na lata 2021–2025 - Edycja 2023.

Celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.


O dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2023 r. na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

I.    Aktywność społeczna  

II.    Partycypacja społeczna

III.    Włączenie cyfrowe 

IV.    Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych


Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
  • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
  • spółdzielnie socjalne, 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  • kluby sportowe 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2023 r. wynosi 38 mln zł. 

Termin: Oferty można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie www.das.mrips.gov.pl w dniach od 1 do 22 lutego 2023 r. do końca dnia.

Szczegółowe zasady określone są w Programie oraz w Regulaminie na stronie internetowej
www.senior.gov.pl/program